TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7

Hôm nay: 32

Tuần này: 663

Tháng này: 5252

Tổng lượt truy cập: 328120

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
Sáng 24/9, Đoàn kiểm tra Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (PTTDĐKXDĐSVH) của Trung ương do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2014-2015. Về phía tỉnh, chủ trì làm việc với Đoàn có đồng chí Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

            Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành quan tâm và xác định đây là một cuộc vận động lớn vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có tính thời sự cấp thiết. Các địa phương, các ngành đã kiện toàn Ban chỉ đạo và đưa các nội dung, các chỉ tiêu của phong trào vào chương trình, nghị quyết của mỗi cấp, mỗi ngành, đồng thời đề ra các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp.

           Vì vậy, 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở và đã có sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chính sách Dân số - KHHGĐ, bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế;  thực hiện quy chế dân chủ; giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, ngăn ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

       Đến nay, toàn tỉnh có 1496/1530 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng đời sống văn hóa (đạt 97,8%), 239686/250081 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 95,8%) và 1018/1043 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa (đạt 97,6%). Trong đó có 1398 làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 93,4%), 209944 gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt 87,6%) và 948 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa (93,1%). Cùng với đó, các thiết chế văn hóa ở cở sở đã được quan tâm và huy động từ nhiều nguồn để đầu tư phát triển, đến nay toàn tỉnh có 670 nhà sinh hoạt cộng đồng và 50 nhà văn hóa xã.

Đồng chí Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

          Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” cũng đã được các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó đã phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và công nhân lao động trong sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

          Tuy nhiên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phong trào chưa được các cấp, các ngành tổ chức thường xuyên; một số địa phương triển khai thực hiện phong trào còn thiếu chiều sâu và tính bền vững; việc triển khai xây dựng doanh nghiệp văn hóa còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp trong khu công nghiệp; chất lượng của phong trào còn chưa đồng đều, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội còn chậm chuyển biến…

            Nhiệm vụ trong giai đoạn 2014-2015, tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, gia đình văn hóa; triển khai có hiệu quả đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” kết hợp rà soát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị để nhân rộng các điển hình trên toàn tỉnh; trước mắt tập trung chỉ đạo hoàn thành 02 tiêu chí về văn hóa đối với 28 xã điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; phấn đấu đến cuối năm 2014 có 30% xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

           Ban Chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH tỉnh đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn liên bộ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ở cơ sở; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất về nội dung và có văn bản hướng dẫn về sửa đổi một số điều, khoản tại thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL…

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

phát biểu kết luận tại buổi làm việc

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chính là phong trào của dân, là những hoạt động, việc làm cụ thể ngay ở từng gia đình, thôn, bản, làng, tổ dân phố, nó bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của cuộc sống và sự cấu kết cộng đồng từ đó hình thành nên những nét văn hóa trong cuốc sống cũng như lưu giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đề nghị, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Việc thực hiện cần phải đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân để phong trào thật sự đi vào chiều sâu, thực chất và có chất lượng. Thừa thiên Huế có đặc thù riêng, nên tỉnh cần chú ý vấn đề phát triển hài hòa giữa văn hóa làng với văn hóa phố, gắn với phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch văn hóa làng. 

http://www1.thuathienhue.gov.vn

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý