TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6

Hôm nay: 30

Tuần này: 661

Tháng này: 5250

Tổng lượt truy cập: 328117

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan NN trên địa bàn huyện

Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017

   UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐOÀN KIỂM TRA ỨNG DỤNG CNTT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 12/KH-ĐKT                                   Quảng Điền, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017

 

 Thực hiện Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND huyện về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017.

Đoàn kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin huyện xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện, nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, bao gồm các cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) với mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của bộ máy chính quyền huyện nói chung và của các cơ quan, đơn vị nói riêng; trong đó tập trung vào lĩnh vực khai thác, vận hành các hệ thống thông tin: Trang thông tin điện tử, các phần mềm dùng chung của tỉnh (mail công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa, phần mềm ý kiến chỉ đạo và điều hành) và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

          2. Yêu cầu

          - Công tác kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham gia Đoàn kiểm tra với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

          - Việc kiểm tra phải làm rõ hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

          - Việc kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

          II. NỘI DUNG KIỂM TRA

          1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước

1.1. Tình hình ứng dụng hệ thống Thư điện tử công vụ: việc ban hành và thực hiện quy chế; tổng số hộp thư đã cấp, tổng số hộp thư thường xuyên sử dụng...

          1.2. Tình hình ứng dụng Trang thông tin điện tử: việc ban hành và thực hiện quy chế, ban biên tập; mức độ cập nhật thông tin cơ bản và tin tức hoạt động của cơ quan, đơn vị.

1.3. Tình hình triển khai các phền mềm dùng chung của tỉnh: việc ban hành và thực hiện quy chế hoạt động của các phần mềm dùng chung của tỉnh.

          1.4. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: việc ban hành và thực hiện quy chế; việc bố trí máy tính soạn thảo, lưu trữ văn bản mật, lưu trữ thông tin, cài đặt các chương trình diệt virus có bản quyền…

          1.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Thống kê số liệu

2.1. Hạ tầng CNTT (số lượng máy vi tính, mạng LAN, mạng WAN và Internet…)

         2.2. Hiện trạng nguồn nhân lực. (Tổng số cán bộ, công chức, viên chức; tổng số cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT của cơ quan, đơn vị…)

          3. Các kiến nghị, đề xuất

          Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất (nếu có) về ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM TRA

1.      Thành phần của Đoàn kiểm tra

Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày  31/5/2017 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

2. Thành phần của cơ quan được kiểm tra

- Đại diện Lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

- Công chức Văn phòng - Thống kế (đối với các xã, thị trấn);

- Cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT.

          IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

Công tác kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, thời gian từ 13/6/2017 đến hết ngày 21/6/2017 (theo Lịch làm việc kèm theo Kế hoạch này).

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị không bố trí thời gian kiểm tra theo Kế hoạch này, đề nghị xây dựng báo cáo bằng văn bản (theo đề cương) gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để theo dõi, báo cáo UBND huyện.

V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra sẽ nghe các cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình triển khai công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong 06 tháng đầu năm; tiếp đó đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp một số cán bộ, công chức về việc ứng dụng CNTT trong quá trình thực thi công vụ; sau đó đoàn sẽ có kết luận sau cùng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin

- Thông báo nội dung Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước tới các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

- Xây dựng chương trình, chuẩn bị các nội dung, tài liệu và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra để triển khai công tác kiểm tra theo Kế hoạch.

          - Khi có sự thay đổi về lịch làm việc tại cơ quan, đơn vị nào, thông báo trước cho cơ quan, đơn vị đó bố trí thời gian hợp lý để làm việc.

- Xây dựng dự trù kinh phí phục vụ cho đoàn kiểm tra, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để trình bản dự trù kinh phí lên UBND huyện xem xét, phê duyệt.

2. Đề nghị phòng Tài Chính - Kế hoạch

Cân đối các nguồn kinh phí để phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trình bảng dự trù kinh phí phục vụ cho đoàn kiểm tra lên UBND huyện xem xét, phê duyệt.

          3. Đề nghị cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra

          Phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa và Thông tin trong việc cử cán bộ của cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của nội dung Kế hoạch này tham gia Đoàn kiểm tra.

          4. Đối với cơ quan được kiểm tra

          - Xây dựng báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo đề cương báo cáo kèm theo; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu minh chứng liên quan kèm theo báo cáo (nếu có).

          - Bố trí địa điểm, thời gian làm việc, thành phần tham dự của cơ quan, đơn vị để họp với Đoàn kiểm tra.

          - Khi có sự thay đổi về lịch hoặc thời gian làm việc cần báo cáo Đoàn kiểm tra thông qua phòng Văn hóa và Thông tin (số điện thoại liên hệ 0234.3554264) để Đoàn kiểm tra có sự điều chỉnh kịp thời.

            Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017. Đoàn kiểm tra đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được kiểm tra căn cứ nội dung của kế hoạch để phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                         TM. ĐOÀN KIỂM TRA

- Phòng Nội vụ;                                                                  TRƯỞNG ĐOÀN

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Phòng Tài chính Kế hoạch;

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các thành viên Đoàn kiểm tra;

- Lưu ĐKT.                                                                 

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG VH&TT

                                                                                           Nguyễn Ánh Cầu

                                                                                   

 

 Tải văn bản (180.53 KB)